የቀለም ቁጥር መምረጫ
ንጥል ሚዲያ 1 ቅጽበታዊ ገፅ ዕይታ

ማጠቃለያ

በነይለኝነት ከመሀል ቁጥሮችን ይምረጡ በRandom Number Picker፤ ፍጥነት ው

እንኳን ወደ የተካሄደ ቁጥር መምረጫ እንኳን ደህና መጡ፤ ቁጥሮችን ቀላል ያደርገውና በባህርይ የተዋበ Chrome Extension ። የሆነውልኝም ፈጣን የምርምር ትዕዛዝ ወይንም ትምህርት ማስተማሪ እርሳስ ለማስነሳት ወይንም ሞኝ መስሪያ በርታ መያዝ ይፈልጉት ሆነ ማንኛውም አካባቢ እየሰራችሁ ነው የተቀዳሚውር ቁጥር አሰጣጥ የታሽረበጭር አቀላለፍና ድህረ ስብሰባ፣ መግዛት፣ ቁምነገር ውለታና ቀጣይ ድህረ ስብሰባና አቅርቦት ለማግኘት ቁጥር ምረጫን ይምረጡ። 🚀 Random Number Picker የሚያቅርቡ ባህሪያት ብቻ ባህል ሳይሆኑ፣ የትምህርት እንቅስቃሴዎችን ይፈጥራሉ። ምረጫም፣ ምንጭን #ባሪ አስፈላጊዎች፣ ቁጥር መስበሽባን ጥናቸውን አስቀምጡ የተፈሪ መግመጫ። 🎯 ከማን ያለ በውሎ የታሽረበ ቁጥር የመምረጫ መለኮት? ይህ ባህርይ ዽውታ ለማንኛውም 1. 👨‍🏫 ማስተማሪዎች: የታበፈ ክፍሎች ወይም ተማሪዎችን ለመምረጥ። 2. 📊 የውሎች ዋሪዎች: የሰቅ አጳጡ ባይፈልግም 3. 🎮 Gamers: ለምግብ ውጤት ወይም ጨዋታ ተጫዋቾች ሁዚያ 4. 🤔 አሰባስቢዎች: ፍቷውና ያልተዋናዘ በመርገጥ፣ 5. 🎉 የኮርስ አዘጋጆች: የድምቀት ድምቀት አላቶችን 🔧 መግጠም እና ክፍቀት እንዴት ይቀጥላል ቁጥር መምረጫን በቀላሉ መግጠም 1. 🌎 የChrome Web Store ይጎብኙ 2. 🔎 ለቁጥር መምረጫ ይፈልጉ 3. 🖱 በ 'Add to Chrome' ውጤት የተሟላ ቁጥር፣ ቁዋም መድረክ ላይ መነሻ መድረሻ። 🛠 UX ቁጥር መምረጫውም ተጨማሪ አይነትም 1. 🔢 የመምረጫ አውባ አለም ውስጠ ስብሰባ። 2. 🎨 የስብሰባህተኛ 3. 🔔 ማሳወቂያ በቁጥር ምታስታርሽ 4. 🔄 በቁጥር አስቀምጠሹና አስተካክለው አት 5. 📊 ስታታችሁ ሙቀት ይሆን 🔐 Privacy and Security የኔውም ውስጣቸውም። 1. 🚫 No personal data will be collected. 2. 🔒 Secure handling of all operations. 3. 🌐 Respect for user privacy and Chrome Extension policies. 🌍 The worldwide availability of randomly picking numbers Randomizer number picker is designed for a global audience; 1. 🌐 Multilingual support for wider accessibility. 2. 🌎 User-friendly design across all age groups. 3. 📏 Adjustable settings for diverse user preferences. 💡 The novel uses of a random number picker Get creative with random number picker in a variety of scenarios: 1. 🎲 Gaming: Create spontaneous challenges or missions. 2. 🏢 Corporate: Randomly assign tasks or meeting topics. 3. 📚 Education: Select random topics for assignments or discussions. 4. 🎭 Entertainment: Decide on movies, books, or dining options randomly. 5. 🏠 Personal: Make everyday decisions such as workout routines or recipes. 💻 User Support and Community for Randomly Selected Numbers We are dedicated to providing superior user support: 1. 📞 24/7 customer support: We’re here to assist you. 2. 📚 Comprehensive FAQs: answer common questions. 3. 🙋‍♀️ Active user community: interact with other users for tips and tricks. 4. 📩 Regular updates: stay informed about new functionalities and improvements. 5. 📢 Feedback channel: your ideas help us improve random number selector. 🌱 Sustainability and efficiency with the Random Number Selector The random number picker is not only efficient, but also environmentally conscious: 1. 🍃 Digital solution: Reduces the need for physical tools. 2. 🌟 Energy efficient: optimized for low power usage. 3. ♻️ Regular updates: Ensures the long-term sustainability of the tool. 4. 🌍 Eco-friendly initiatives: Part of our commitment to a greener future. 🎈 Fun Facts: Did you know these interesting tidbits about random number selector? 1. 🥇 First of its kind: Breaking ground in user-friendly number selection. 2. 🌐 Worldwide usage: Loved by users from hundreds of countries. 3. 📈 Constantly improving: Regularly updated based on user feedback. 4. 🏆 Award-winning design: Acclaimed for its intuitive user interface. 🤝 Building a Community with Random Number Selector Join the random number generator community and be a part of something bigger: 1. 🌟 Share experiences: Connect with users worldwide. 2. 📝 Blog and forums: Engage in discussions and share tips. 3. 🤖 Interactive sessions: Participate in webinars and online meetups. 4. 🎉 Contests and events: Get involved in fun and educational activities. 🚀 The Future Looking ahead, random number generator is committed to continuing to innovate and excel: 1. 🌐 Expanding global reach: Making access to more users. 2. 🚀 Integrating advanced technologies: Continually optimising the user experience. 3. 🤖 AI-driven improvements: Utilising AI for more accurate and efficient number picks. 4. 📱 Mobile compatibility: planning for a mobile version for on-the-go access. 🏆 Why Choose Random Number Selector? The random number generator is outstanding for its distinctive features and benefits: 1. 🥇 Unmatched ease of use: Making number selection straightforward like never before. 2. 🚀 Cutting-edge technology: Always at the forefront of digital tools. 3. 👥 User-centric design: Developed with your needs in mind. 4. 📈 Established reliability: Trusted by a global user base. 5. 🌟-Exceptional support and community: A tool that grows with its users. In conclusion, random number picker is more than just a Chrome Extension; it's a comprehensive solution for all your random number selection needs. With its user-friendly interface, customizable features, and commitment to privacy and sustainability, random number picker is the go-to tool for professionals, educators, gamers, and anyone in need of a random number generation. Join our community today and experience the simplicity and efficiency of random number picker!

1 ከ51 የደረጃ ድልድል

Google ግምገማዎችን አያረጋግጥም። ስለውጤቶች እና ግምገማዎች የበለጠ ይወቁ።

ዝርዝሮች

 • ስሪት
  0.3
 • ተዘመኗል
  29 ጃንዋሪ 2024
 • የቀረበው በ
  vigregus
 • መጠን
  182KiB
 • ቋንቋዎች
  52 ቋንቋዎች
 • ገንቢ
  ኢሜይል
  vigregus@gmail.com
 • ነጋዴ-ያልሆነ
  ይህ ገንቢ ራሱን እንደ አንድ ነጋዴ አልለየም። በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ላሉ ሸማቾች እባክዎ የሸማቾች መብቶች በእርስዎ እና በዚህ ገንቢ መካከል ባሉ ውሎች ላይ እንደማይተገበሩ ልብ ይበሉ።

ግላዊነት

ገንቢው የእርስዎን ውሂብ እንደማይሰበስብ ወይም እንደማይጠቀም ይፋ አውጥቷል። የበለጠ ለማወቅ የገንቢውን የግላዊነት መመሪያ ይመልከቱ።

ይህ ገንቢ የእርስዎ ውሂብ የሚከተሉትን መሆኑን አውጇል

 • ከጸደቁ የአጠቃቀም ሁኔታዎች ውጭ ለሦስተኛ ወገኖች እየተሸጠ እንዳልሆነ ያውጃል።
 • ከንጥሉ ዋና ተግባር ጋር ላልተያያዙ ዓላማዎች ሥራ ላይ አለመዋል ወይም አለመተላለፍ
 • የብድር ብቁነትን ለማረጋገጥ ወይም ለብድር ዓላማዎች ሥራ ላይ አለመዋል ወይም አለመተላለፍ

ተዛማጅ

Random number generator

4.7(49)

Number generator will provide a random number between the two numbers of your choice

TheDonald Infinite Scroll and upgrades

5.0(1)

TheDonald.Win user experience upgrades. Infinite scrolling as well as some upgrades to how images are displayed.

Postman markdown beautifier

0.0(0)

Postman markdown beautifier

Password Peeper

0.0(0)

Show your password on the web page filled in by browser. Double click to copy your password to clipboard in case you forgot it.

Tab Closer

2.0(1)

Automatically close unwanted tabs using custom keywords and a user-defined timer.

Pause the music!

0.0(0)

A simple button to control the music in your favorite streaming service.

gMonetize - Store exporter for GameStores

0.0(0)

Extension allows you to export store from gamestores.ru to later import all goods and other settings into gmonetize.ru

SHR

0.0(0)

Capture SHR

Langtern

5.0(2)

Langtern helps you understand content in foreign languages. It offers a popup dictionary to look up words without interruption.

Randomizer - Random Number, Coin Flip, Dice

5.0(3)

Randomizer provides a random number generator (RNG), coin flip, and dice roller, all in one extension.

MailVideo

5.0(2)

Guide the buyer from outreach to close with personal video messages they will never forget!

Random McMaster Page

5.0(1)

Adds a 'Random Page' link to the bottom navbar on mcmaster.com

Random number generator

4.7(49)

Number generator will provide a random number between the two numbers of your choice

TheDonald Infinite Scroll and upgrades

5.0(1)

TheDonald.Win user experience upgrades. Infinite scrolling as well as some upgrades to how images are displayed.

Postman markdown beautifier

0.0(0)

Postman markdown beautifier

Password Peeper

0.0(0)

Show your password on the web page filled in by browser. Double click to copy your password to clipboard in case you forgot it.

Tab Closer

2.0(1)

Automatically close unwanted tabs using custom keywords and a user-defined timer.

Pause the music!

0.0(0)

A simple button to control the music in your favorite streaming service.

gMonetize - Store exporter for GameStores

0.0(0)

Extension allows you to export store from gamestores.ru to later import all goods and other settings into gmonetize.ru

SHR

0.0(0)

Capture SHR

Google መተግበሪያዎች