ምን ቅርጸ-ቁምፊ - የChrome የድር ገበያ
የምን ቅርጸ-ቁምፊ ንጥል ዓርማ ምስል

ምን ቅርጸ-ቁምፊ

ጎልተው የቀረቡ
5.0(

42 የደረጃ ድልድሎች

)
ንጥል ሚዲያ 1 ቅጽበታዊ ገፅ ዕይታ

ማጠቃለያ

ምን አይነት ቅርጸ-ቁምፊ - በማንኛውም ድረ-ገጽ ላይ ቀላል ቅርጸ-ቁምፊ ለዪ። የቅርጸ-ቁምፊ አራሚ ቅርጸ-ቁምፊን በአንድ ጠቅታ ለማግኘት ይረዳዎታል። ቅርጸ-ቁምፊውን በፍጥነት ይለዩ

What font is - easy font identifier on the any webpage. Typeface checker will help you find in one click. Identify in a fast way. Unlock the full potential of the What the Font extension – your indispensable finder, identifier, and detector, also you can use it as a online font style detector 👉 Tailored for: ⏩ web designers ⏩ marketers ⏩ web developers ⏩ freelancers ⏩ design enthusiasts ⏩ typography enthusiasts This powerful tool swiftly reveals intricate what type of font in details 👀 🔎 style 🔎 name 🔎 families 🔎 what font is this website What the Font may Seamlessly integrating attractive typefaces into your designs has never been easier, making it an invaluable asset for effortlessly understanding and identifying what is this font on any web page for all different styles to check name and understand what is the typeface. 5️⃣ Reasons to use What the font extension: ➡️ Effortless Font Identification: With that' extension, your identification becomes a breeze. Hover over any text on a webpage to instantly reveal names, styles, and details, eliminating the need for time-consuming searches. ➡️Seamless Integration with Designs: Quickly integrate attractive typefaces into your designs with ease. Whether you're a web designer, marketer, or developer, extension allows for the swift incorporation of identified fonts, ensuring cohesive and visually appealing projects. ➡️ Versatile Support: Catering to a wide range of styles and names, it is a versatile companion for design enthusiasts, professionals, and freelancers alike. Explore and identify effortlessly, from classic typewriter font styles to contemporary choices. ➡️Time Efficiency for Design Professionals: Designers, freelancers, and web developers can save valuable time with identify font function. No more tedious searches – quickly identify, check what kind of font is this, and find name of font, font-style css and what this streamlining the selection process and contributing to efficient and aesthetically pleasing design projects with easy checking what is the font. 🔑 Unlock the mystery of typefaces with our cutting-edge extension – the ultimate app solution. Ever wondered, 'What font is this website using?' Now, you can effortlessly answer that question and more. This font name finder is your go-to tool for deciphering the enigma of text styles. Just imagine: Wondering how to find the name of a font? Our online what is this font detector simplifies the process. With just a click, unveil the name, family, and style. Whether you're a design enthusiast or a professional seeking the perfect text , our extension is your own detective, offering insights into the family and style. 🔍 Unlock All Secrets with What the Font Extension 📍Effortless Font Styling: Simplify your CSS style for font and HTML font styling with precise insights into styles and names. 📍 Identify What this typeface Styles with Ease: Wondering, 'What font is this?' Use our online font-style css detector for quick answers. 📍 Copy and Paste Styles: Seamlessly integrate identified font styles names into your HTML with easy copy-paste functionality. 📍 Discover Style Names: Explore the world of typefaces by finding out the unique names behind each style. 📍 Responsive the Styling: Optimize your CSS style for font with accurate style information, ensuring a responsive design. 📍Efficient HTML typefaces Styling: Enhance your font styling HTML process with insights from our name fonts detector. 📍Precision in Font Naming: Whether for web development or design, know exactly what kind of font is this you're working with. 📍Curiosity Satisfied: Say goodbye to uncertainty by swiftly finding out the identify this font – a must-have for designers and developers. 📍Streamlined Exploration: Effortlessly navigate the world, exploring, identifying, and integrating with our app 🌐 Your Go-To Companion Online Uncover the magic and streamline your HTML and CSS for font style names journey with app. Explore, identify, and perfect your choices effortlessly, even if you find how to identify whats that font. 🌐 Important Things to Know (or how to find a font name): 👉 Comprehensive Font Detection: that extension is not just a basic detector; it offers comprehensive insights into styles and families. 👉 Instant Answers to Queries: Wondering "what font is this?" or "how to find font name?" Our extension provides instant answers at your fingertips. 👉 Designer's Reliable Companion: For designers seeking precise details, our extension is a reliable companion, ensuring accuracy in that naming. 👉 Efficiency for Developers: Developers can optimize their workflow with our efficient HTML styling insights, saving time and effort. 👉 Seamless Integration: Copy and paste identified styles effortlessly, ensuring seamless integration into your HTML projects. 👉 Responsive Design Assurance: Enhance your CSS for font style name with accurate what is the what this whats that font style CSS information, contributing to a responsive and visually appealing design. In summary, that app is your all-in-one solution for exploration, identification, and replication. Explore, identify font, and replicate it effortlessly with the ultimate typeface detective extension. Who may find out font name detector online as a “must have” option: 💻 Web Designers Elevate your design precision with that extension – the ultimate name font finder and identifier. Quickly discover typeface name, styles, and colors on any webpage. Seamlessly integrate matching typeface, ensuring your designs stand out effortlessly. 🆙 Marketers Craft marketing materials with precision using extension. Easily identify and replicate it for consistent branding across campaigns. Create visually appealing content that resonates with your audience, all with a simple hover and click. 🌎Freelancers Satisfy client preferences effortlessly by using as your identifier. Quickly find typefaces at the competitor website and identify or replicate specific styles for seamless client satisfaction. Say goodbye to tedious searches – deliver results efficiently. Just in a few click you can check - what font is this website. 🧑‍💻 Web Developers Create visually stunning websites with ease by using extension for identification. Save time searching for attractive it – instantly know the type and families. Perfect for enhancing the aesthetics of your web development projects. 🧛 Design Enthusiasts Explore a world of effortlessly with our font detector online – your go-to find and detect css font style. Easily identify, copy, and paste what catch your eye. Unleash your creativity by experimenting with different name that font styles and find the perfect fit for your design projects. 🅰️ Typography Enthusiasts Delve into the nuances of typography with what the font Identify, copy, and paste typeface seamlessly to enhance your collection. Whether you're into unique or classic typewriter font, this extension makes it exploration quick as a breeze. “What the font” main Features: ✅ Manifest V3 enabled. ✅ Easy font detection 🚫 No permission abuse. 🚫 No sneaky tracking code. 🚫 No 3rd-party script. ➡️ How to Install “What the Font” Extension. Quick Tips for Chrome 1️⃣ Click "Add to Chrome" on the extension button to seamlessly install app 2️⃣ Open any web page where you want to use the typeface finder feature. 3️⃣ Launch the extension by clicking the What the Font icon. ⭐ Select the text piece you need to identify the style – a quick and efficient typeface detector at your fingertips 📒 How to use What the font to check what font is? ⏩ After extension installed you can navigate cursor on any web part to identify about it and find the typeface. You can use is for different typefaces to identify. ❗Double click on any part of website will close what extension FAQ about What the Font extension ❓ What makes that app a reliable Font Identifier tool? 🅰️ Our extension stands out as a robust Font Identifier, offering a comprehensive solution to unveil the mysteries. It serves as a reliable font finder, providing users with accurate details about names, styles, and families. ❓ How does extension simplify the quest for the perfect font name? 🅰️ Wondering "What is the name of this font?" becomes a breeze with that app Its advanced capabilities empower users to swiftly find names, aiding designers, developers, and enthusiasts in identifying and replicating them effortlessly. ❓Can What the font assist in identifying unknown typefaces on a webpage? 🅰️ Absolutely! That extension is your go-to tool to decipher the enigma of unknown typefaces. With a simple click, users can use the finder feature to identify and explore styles, making it an indispensable asset for web designers and developers. ❓ How does extension cater to users seeking diverse typefaces styles? 🅰️ That extension goes beyond being a mere identifier – it's a versatile finder and design companion. Whether you're curious about styles, families, or designs, this tool offers insights into the intricate details that make each them unique. ❓ How does the 'What the Font Identifier' feature enhance the typeface exploration process? 🅰️ The 'What the Font Identifier' feature revolutionizes css font style css exploration, providing users with a powerful tool to decipher and understand fonts. By utilizing this feature, users can efficiently identify intricate details such as names, styles, and families, making it an indispensable asset for those seeking a comprehensive how to identify a font discovery experience. Mission of our extension: 🚀 Empower Creativity: Our mission is to empower creativity by providing a tool that unveils the intricacies of text, allowing designers, developers, and enthusiasts to explore and enhance their creative projects. 🚀 Simplify Typography: We aim to simplify the complexities of typography, offering users a seamless and intuitive experience in understanding and working with diverse text styles. 🚀 Transformative Experience: Our mission is to transform the way users engage with text, ensuring a dynamic and enriching experience that goes beyond mere identification, fostering a deeper connection with the visual narrative. 🚀 Design Precision: Guided by a commitment to design precision, our extension serves as a reliable companion for those seeking accurate insights into details, contributing to the perfection of creative endeavors. ⚙️ What we are planing to add in our extension in the future updates: - Implement Size Detection: We're planning to enhance the extension by incorporating a size detector, providing users with precise information about the dimensions of text elements. - Line Spacing Identification: Adding a feature to detect line spacing, ensuring a comprehensive understanding of text layout and presentation. - Size Recognition: Our upcoming update will include a size recognition tool, enabling users to accurately determine the size of various text components. - Character Height Detection: We're working on incorporating a feature to identify the height of each character, offering a granular level of detail for users engaged in intricate text analysis. - Improved Metrics: Enhance the extension's capabilities by introducing advanced metrics, allowing users to delve deeper into the details of text styling. - Enhanced Compatibility: We plan to optimize the extension for improved compatibility with various websites and platforms, ensuring a seamless experience for users across diverse digital landscapes. - User Interface Refinement: Our upcoming update will feature a refined user interface, making the extension even more user-friendly and accessible for both beginners and experienced users. Conclusion We hope you find our Font Finder useful! We are waiting for your feedback and ratings! If you’re experiencing problems or app isn't working on, please contact us.

5 ከ542 የደረጃ ድልድሎች

Google ግምገማዎችን አያረጋግጥም። ስለውጤቶች እና ግምገማዎች የበለጠ ይወቁ።

ዝርዝሮች

 • ስሪት
  2.0.1
 • ተዘመኗል
  31 ዲሴምበር 2023
 • የቀረበው በ
  whatthefont
 • መጠን
  270KiB
 • ቋንቋዎች
  52 ቋንቋዎች
 • ገንቢ
  ኢሜይል
  cwebstoredev@gmail.com
 • ነጋዴ-ያልሆነ
  ይህ ገንቢ ራሱን እንደ አንድ ነጋዴ አልለየም። በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ላሉ ሸማቾች እባክዎ የሸማቾች መብቶች በእርስዎ እና በዚህ ገንቢ መካከል ባሉ ውሎች ላይ እንደማይተገበሩ ልብ ይበሉ።

ግላዊነት

ምን ቅርጸ-ቁምፊ የውሂብዎን አሰባሰብ እና አጠቃቀም በተመለከተ የሚከተለውን መረጃ ይፋ አድርጓል። ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ በአታሚው የግላዊነት መመሪያ ውስጥ ሊገኝ ይችላል።

ምን ቅርጸ-ቁምፊ የሚከተሉትን ይቆጣጠራል፦

የድር ጣቢያ ይዘት

ይህ ገንቢ የእርስዎ ውሂብ የሚከተሉትን መሆኑን አውጇል

 • ከጸደቁ የአጠቃቀም ሁኔታዎች ውጭ ለሦስተኛ ወገኖች እየተሸጠ እንዳልሆነ ያውጃል።
 • ከንጥሉ ዋና ተግባር ጋር ላልተያያዙ ዓላማዎች ሥራ ላይ አለመዋል ወይም አለመተላለፍ
 • የብድር ብቁነትን ለማረጋገጥ ወይም ለብድር ዓላማዎች ሥራ ላይ አለመዋል ወይም አለመተላለፍ

ተዛማጅ

ቅርጸ-ቁምፊን ያግኙ

4.9(18)

ቅርጸ-ቁምፊን ይፈልጉ ፣ ጠቃሚ ቅጥያ ፣ የቅርጸ-ቁምፊን ማወቅን ያቃልላል። በማንኛውም ድረ-ገጽ ላይ ያሉ ቅርጸ-ቁምፊዎችን በየትኛው የቅርጸ-ቁምፊ መሣሪያ ይለዩ።

Font Finder

4.6(169)

An easy-to-use font inspector to get CSS styles of the selected element

CouponFeature Coupon Finder

5.0(67)

CouponFeature automatically finds the best coupons & discount codes as you shop online.

What Font - find font

4.6(11)

Identify font on a web page. Simply get an info what font is used. Find font color, font family, font size

Font Finder

4.8(218)

Easy to check, find the font name used on any website

Instagram - Identify Fonts

4.1(202)

WhatFont Need to quickly identify a font on a website, HTML page, or Instagram post? With WhatFont, you can easily Font Finder and…

Colorzilla

4.2(805)

Get vibrant hues from webpages, color picker, hex color, palette, colorzilla, and eyedropper for a more comprehensive selection.…

Font Finder - What Font

4.6(88)

Discover the font used on any website with ease using our font finder, typeface finder and font identifier tools. Our myfonts…

What Font - find font

0.0(0)

የትኛውንም ቅርጸ ቁምፊ በማንኛውም ድር ጣቢያ ላይ እንደሚያውቅ ያውቃሉ.

Color Picker - Eyedropper

4.8(123)

Pick color of any pixel on the screen using the EyeDropper. All color values ​​are automatically available in RGB, HSL, HEX formats.

Color Picker

4.8(875)

Advanced Eyedropper, Color Picker, Gradient Generator and other colorful goodies. Change the font text size, font type, font color…

WhatFont - What html font

4.5(39)

WhatFont helps you identify the font on a web page, html font size, color, font family

ቅርጸ-ቁምፊን ያግኙ

4.9(18)

ቅርጸ-ቁምፊን ይፈልጉ ፣ ጠቃሚ ቅጥያ ፣ የቅርጸ-ቁምፊን ማወቅን ያቃልላል። በማንኛውም ድረ-ገጽ ላይ ያሉ ቅርጸ-ቁምፊዎችን በየትኛው የቅርጸ-ቁምፊ መሣሪያ ይለዩ።

Font Finder

4.6(169)

An easy-to-use font inspector to get CSS styles of the selected element

CouponFeature Coupon Finder

5.0(67)

CouponFeature automatically finds the best coupons & discount codes as you shop online.

What Font - find font

4.6(11)

Identify font on a web page. Simply get an info what font is used. Find font color, font family, font size

Font Finder

4.8(218)

Easy to check, find the font name used on any website

Instagram - Identify Fonts

4.1(202)

WhatFont Need to quickly identify a font on a website, HTML page, or Instagram post? With WhatFont, you can easily Font Finder and…

Colorzilla

4.2(805)

Get vibrant hues from webpages, color picker, hex color, palette, colorzilla, and eyedropper for a more comprehensive selection.…

Font Finder - What Font

4.6(88)

Discover the font used on any website with ease using our font finder, typeface finder and font identifier tools. Our myfonts…

Google መተግበሪያዎች