ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್ - Chrome ವೆಬ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 4 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಅವಲೋಕನ

ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ! ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ…

Introducing Hotstar Ad Blocker (Unofficial Extension): Your Ultimate Companion for an Uninterrupted Streaming Experience Welcome to a new era of streaming where you are in full control of your viewing experience! Hotstar Ad Blocker is a cutting-edge Chrome extension designed to seamlessly integrate with your Chrome browser and block all forms of advertisements on Hotstar. Dive into your favorite movies, live sports, and TV shows without the annoyance of ads. Experience content the way it was meant to be — uninterrupted. Why Choose Hotstar Ad Blocker? 1) Unparalleled Ad-Blocking Technology: Utilizes advanced algorithms to detect and block a wide array of ads, including pop-ups, banners, and video ads. 2) User-Centric Design: Features an easy-to-use interface with customizable settings to tailor your ad-blocking preferences. 3) Streamlined Performance: Optimized to run efficiently without impacting your browser's performance, ensuring smooth and fast streaming. 4) Regular Updates: Stay ahead of advertisers with regular updates that ensure the latest ads are blocked, keeping your streaming experience seamless. Features at a Glance: 1) Ad-Free Streaming: Say goodbye to interruptions and hello to pure, uninterrupted content. 2) Easy Toggle Functionality: With just one click, you can enable or disable ad blocking on Hotstar. 3) Customizable User Experience: Decide what gets blocked and what doesn’t, giving you total control over your streaming experience. 4) Lightweight Design: Designed to be lightweight, ensuring that your streaming and browsing speed is never compromised. 5) Free to Use: Enjoy all these features at no cost. Hotstar Ad Blocker is completely free, offering an unmatched streaming experience without the need for a subscription. Getting Started with Hotstar Ad Blocker: 1) Simple Installation: Add Hotstar Ad Blocker to your Chrome browser from the Chrome Web Store with just one click. 2) Instant Activation: The extension begins to block ads on Hotstar immediately after installation. For adjustments, the user-friendly interface makes customization simple. 3) Enjoy Seamless Streaming: With ads out of the way, sit back and indulge in your favorite content on Hotstar, as it was intended to be enjoyed - without interruptions. Frequently Asked Questions (FAQs): Q: Can Hotstar Ad Blocker block all types of ads on Hotstar? A: Yes, Hotstar Ad Blocker is designed to block all types of advertisements on Hotstar, providing a seamless viewing experience. Q: Is it legal to use Hotstar Ad Blocker? A: Yes, using an ad blocker is completely legal. It's a user preference tool to enhance the online viewing experience. Q: Will the extension slow down my browser? A: No, Hotstar Ad Blocker is optimized for efficiency, ensuring that your browsing and streaming speed is unaffected. Disclaimer: The "Hotstar Ad Blocker" Chrome extension is an independent software tool developed to enhance the viewing experience on Hotstar by blocking advertisements. It is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Hotstar or any of its affiliates. This extension is provided "as is," without warranty of any kind, expressed or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. The use of this extension may violate the terms of service of the Hotstar platform. Users should review Hotstar's terms of service and use the extension at their own risk. The developers of "Hotstar Ad Blocker" are not liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or any other damages arising out of the use of this extension.

5 ರಲ್ಲಿ 4.941 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವರಗಳು

 • ಆವೃತ್ತಿ
  0.0.4
 • ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  ಜೂನ್ 3, 2024
 • ಗಾತ್ರ
  51.1KiB
 • ಭಾಷೆಗಳು
  54 ಭಾಷೆಗಳು
 • ಡೆವಲಪರ್
  ವೆಬ್‌ಸೈಟ್
  ಇಮೇಲ್
  hotstaradblockerextension@gmail.com
 • ವರ್ತಕರಲ್ಲ
  ಈ ಡೆವಲಪರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು, ಡೆವಲಪರ್‌ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಡೆವಲಪರ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

 • ಅನುಮೋದಿತ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಐಟಂನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಬೆಂಬಲ

ನಿಮಗೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು…

Stands AdBlocker

4.8(144.9ಸಾ)

AdBlock Stands: Ad Blocker for YouTube, Video Ads, Facebook, Website, Popup and More. Protect Your Browsing Experience for Free!

YouTube Adblock by Friendly

4.2(155)

Block ads on YouTube. Auto skip video ads. Auto hide banner ads. Our Adblocker Skipper also blocks ads in embedded videos.

ಗೌಪ್ಯತೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್ - ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಉಚಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ

4.3(89)

ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಲಾಕರ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ.ವೇಗವಾಗಿ, ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು…

AdBlocker Ultimate

4.8(53.6ಸಾ)

Free and improved AdBlocker. Completely remove ALL ads. No "acceptable" ads or whitelisted advertisers, block tracking and malware!

Google Apps