ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಿ - Chrome ವೆಬ್‌ ಸ್ಟೋರ್‌
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಗಾಗಿ ಐಟಂ ಲೋಗೋ ಚಿತ್ರ

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಿ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು
4.0(

4 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

)
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಅವಲೋಕನ

ಬ್ರೌಸರ್ ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಳಿಸಿ. ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಕೀಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು…

Delete browsing history is a powerful chrome extension that allows you to effortlessly clear all or the specific browser data in just two clicks. It's an indispensable tool for every Chrome user, ensuring secure and smooth searching. 🔥Browsing history delete: You can clear search history, clear cache and clear cookies, it stands as an all-encompassing solution for a cleaner, faster browser experience. 🚀 Quick and Easy Usage:
Click on the delete browser history icon to access the control panel.
Choose to clear all or clear specific data. 💻 Key Features:
 💡 Delete search history chrome: Conveniently erase your entire data or just parts of it.
 💡 Cache cleaner: Rapidly clear cache to optimize browser space and enhance performance.
 💡 Cookie cleaner: Easily clear cookies to safeguard your privacy.
 💡 User-Friendly Interface: A straightforward and intuitive interface simplifies managing your browser data.
 💡 Performance Boost: Enhance your browser’s speed by routinely clearing broswer data.

 ❇️ How it Works:
Delete browsing data employs advanced algorithms to manage your data effectively. A few clicks are all it takes to erase your digital footprints, maintaining the privacy of your online activities and keeping your browser quick and responsive.

 📒 Detailed Introduction to clear browser history:
This Chrome extension is crafted to offer a swift and efficient means of managing your digital footprint. Whether it's quickly clear history from browser before a meeting, preserving privacy on a shared computer, or simply ensuring your browser's optimum performance, delete browsing data is the tool you need.

 🔥 Main Advantages:
 1. Intuitive interface for straightforward navigation.
 2. Quick process to clear search history in just two clicks.
 3. Options to delete cache and cookies, enhancing your privacy.
 4. Negligible impact on browser performance.
 5. Settings can be customized to align with your browsing habits.
 6. Guarantees privacy and security during your internet sessions. ⚙️ Specific Functions of delete browsing history: ➤ Boost Browser Performance: Accumulated browser data can slow down your browser. Use it to delete google search history chrome and clear cache and cookies efficiently, enhancing your browser's speed and responsiveness. Say goodbye to sluggish browsing! ➤ User-Friendly Experience: Designed for simplicity, delete search history offers a user-friendly interface. Effortlessly clear browsing data and delete google search history on Google Chrome with just a couple of clicks. ➤ Master Cookie Control: Take charge of your online privacy by managing cookies effectively. Delete browsing data in chrome allows you to easily delete cookies, ensuring your personal data is not stored longer than necessary. ➤ Enhanced Privacy: Each web session leaves digital traces. Clear browsing history ensures that erasing all your browsing data is a hassle-free process, providing an added layer of security, especially for public or shared computers. ➤ Flexible Cleaning: Whether you need to google history delete all or just the data from the last hour, delete history offers customizable options to suit your needs. 🧑‍💻 Getting Started:
Install delete browsing history from the Chrome Web Store.
Access the extension with a click.
Select your preferred clearing options and execute with another click.
Revel in a cleaner, faster, and more secure browsing experience. ❓ Frequently Asked Questions about delete browsing history chrome:
 📌 Is it free?
 Yes, it’s entirely free, providing all features without any charges.
 📌 How to delete search history?
 By enabling you to history search delete, it ensures your online activities stay private, especially on shared or public computers.
 📌 Will delete browsing history google slow my browser?
 No, it's specifically designed to improve your browser's performance by eliminating unnecessary data. This Chrome extension is a vital tool for anyone looking to manage their digital footprint effectively. Whether it's for maintaining privacy on shared computers, clearing data for security reasons, or just to keep your browser running smoothly, clear search history is your go-to solution. 🌐 Experience delete browsing data in chrome today:
Enhance your broswer performance with increased privacy and efficiency. Download delete browsing data now for secure, optimized internet usage.

5 ರಲ್ಲಿ 44 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವರಗಳು

 • ಆವೃತ್ತಿ
  1.0.0
 • ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2023
 • ಒದಗಿಸಿದವರು
  xah2222
 • ಗಾತ್ರ
  1.84MiB
 • ಭಾಷೆಗಳು
  52 ಭಾಷೆಗಳು
 • ಡೆವಲಪರ್
  ಇಮೇಲ್
  xah2222@gmail.com
 • ವರ್ತಕರಲ್ಲ
  ಈ ಡೆವಲಪರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು, ಡೆವಲಪರ್‌ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಡೆವಲಪರ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

 • ಅನುಮೋದಿತ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಐಟಂನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸಂಬಂಧಿತ

履歴を記録しない

5.0(1)

この拡張機能がオンになっている間、新規の履歴は記録されません。

Delete Search History- Automagically!

0.0(0)

Automagically enables a private & discreet browsing experience, by auto-clearing your search history! ⚡

History & Cache Cleaner - Cookie Cleaner

4.6(46)

Browser History Plus is the ultimate cache cleaner, offering enhanced controls to manage and browse history with effortless ease.…

History AutoDelete

4.2(27)

Control Your History! Choose to Auto Delete Certain History and/or Auto Clean Older History

Miracle Cache Cleaner

5.0(11)

Clean your browser history, cache and cookies in just one click using Miracle Cache Cleaner

ಹುಡುಕಾಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ

5.0(2)

Google, YouTube, Bing ಮತ್ತು Yahoo ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಕುಕೀಗಳು, ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು…

Auto History Wipe

4.4(43)

ಸ್ವಯಂ ಇತಿಹಾಸ ಅಳಿಸಿ - ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಸ್ವಯಂ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತದೆ

Cleaner History Browser

5.0(4)

Clean browser hisotry

History Auto Deleter

4.3(3)

Automatically delete your history!

Chrome cleaner

4.8(1ಸಾ)

Boost your browsing experience with the best cleaner for chrome! Say goodbye to cluttered cache and browsing data with our powerful…

Delete Specific Websites History

5.0(6)

Quickly deletes specific websites history from your browser.

The Cleaner - Clear Cookies

4.6(287)

The Cleaner efficiently removes Cache, Cookies, Downloads, and History from Chrome Browser, ensuring your privacy is safeguarded.…

履歴を記録しない

5.0(1)

この拡張機能がオンになっている間、新規の履歴は記録されません。

Delete Search History- Automagically!

0.0(0)

Automagically enables a private & discreet browsing experience, by auto-clearing your search history! ⚡

History & Cache Cleaner - Cookie Cleaner

4.6(46)

Browser History Plus is the ultimate cache cleaner, offering enhanced controls to manage and browse history with effortless ease.…

History AutoDelete

4.2(27)

Control Your History! Choose to Auto Delete Certain History and/or Auto Clean Older History

Miracle Cache Cleaner

5.0(11)

Clean your browser history, cache and cookies in just one click using Miracle Cache Cleaner

ಹುಡುಕಾಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ

5.0(2)

Google, YouTube, Bing ಮತ್ತು Yahoo ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಕುಕೀಗಳು, ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು…

Auto History Wipe

4.4(43)

ಸ್ವಯಂ ಇತಿಹಾಸ ಅಳಿಸಿ - ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಸ್ವಯಂ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತದೆ

Cleaner History Browser

5.0(4)

Clean browser hisotry

Google Apps