పరిమాణాలు - Chrome వెబ్ స్టోర్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్

సారాంశం

మీరు పేజీలో అంశాలను పిక్సెళ్లలో అంచనాలు చేయడానికి డిమెన్షన్స్ నచ్చుకుంటారు, పేజీ రూలర్ వంటి.

🌈🖥️ Introducing "Dimensions" 📏 – your ultimate companion for precision in the digital realm. This Google Chrome extension is not just another tool; it's your virtual measuring tape, empowering you to dissect and quantify every pixel on a webpage. With Dimensions, harness the power to decode the intricate geometry of web design effortlessly. ✨ Unlock the potential of pixel-perfect precision with our intuitive interface. Gone are the days of guesswork and approximation; Dimensions brings accuracy to your fingertips, allowing you to measure distances with unparalleled ease. Whether you're a seasoned developer, a meticulous designer, or simply curious about the inner workings of your favorite websites, this extension is your gateway to the world of digital dimensions. 🌐 At its core, Dimensions (or Page Ruler) functions as a dynamic page ruler, providing you with a comprehensive suite of measurement tools tailored for the web. Seamlessly integrated into your browsing experience, it offers a streamlined solution for gauging distances in pixels. Say goodbye to cumbersome manual calculations and hello to instant insights at a glance. Here's what Dimensions brings to the table: 1️⃣ Effortless Precision: With a simple click and drag, effortlessly measure the dimensions of any element on a webpage. From buttons to banners, every pixel is within your grasp, ensuring pixel-perfect perfection in your digital endeavors. 2️⃣ Interactive Guidance: Our measure ruler doesn't just stop at static measurements. It provides real-time feedback, guiding you with interactive overlays that highlight the dimensions as you explore the page. Navigate with confidence, knowing that every move is met with instant clarity. 3️⃣ Customizable Units: Tailor your measurements to suit your workflow with customizable units. Whether you prefer pixels, ems, or percentages, Dimensions adapts to your preferences, ensuring seamless integration with your existing toolkit. 4️⃣ Multi-dimensional Insights: Dive deep into the intricacies of web design with multi-dimensional insights. Measure not only the width and height but also the margins, paddings, and everything in between. Uncover the hidden structure beneath the surface, unraveling the mysteries of pixel placement with ease. 5️⃣ Cross-platform Compatibility: Wherever the web takes you, Dimensions follows. Enjoy cross-platform compatibility that extends beyond Chrome, ensuring that you're never without your trusty measure ruler, whether you're on desktop or mobile. 🚀 With dimensions, every pixel tells a story. Whether you're fine-tuning a responsive layout, conducting a thorough accessibility audit, or simply satisfying your curiosity, this extension empowers you to explore the page with newfound clarity. 🖥️ But Dimensions isn't just a tool; it's a catalyst for creativity. Beyond its practical applications, it serves as a canvas for experimentation and innovation. Break free from the confines of conventional design constraints, and let your imagination run wild as you navigate the digital landscape with newfound precision. Imagine the possibilities: ▸ Crafting pixel-perfect prototypes with surgical precision. ▸ Optimizing user interfaces for maximum impact and accessibility. ▸ Uncovering design secrets hidden in plain sight, waiting to be discovered. In a world where every pixel counts, Dimensions gives you the power to make them count. Join the ranks of developers, designers, and digital enthusiasts who rely on Dimensions to elevate their craft and unlock new dimensions of possibility. Whether you're a seasoned pro or a curious newcomer, this extension is your key to unlocking the true potential of the web. Experience the future of digital dimensionality. Install Dimensions today and see the web in a whole new light. ✨

5కు 51 రేటింగ్

రివ్యూలను Google వెరిఫై చేయదు. ఫలితాలు, రివ్యూల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

వివరాలు

 • వెర్షన్
  1.0.1
 • అప్‌డేట్ చేసినది
  5 మే, 2024
 • సైజ్‌
  153KiB
 • భాషలు
  52 భాషలు
 • డెవలపర్
  ఈమెయిల్‌
  a07304859@gmail.com
 • నాన్-ట్రేడర్
  ఈ పబ్లిషర్, వారి గుర్తింపును ట్రేడర్ అని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని వినియోగదారుల విషయంలో, మీకు, ఈ డెవలపర్‌కు మధ్య జరిగే ఒప్పందాలకు వినియోగదారు హక్కులు వర్తించవని దయచేసి గమనించండి.

గోప్యత

మీ డేటాను కలెక్ట్ చేయమని, అలాగే ఉపయోగించమని డెవలపర్ బహిర్గతం చేశారు. మరింత తెలుసుకోవడానికి, డెవలపర్ గోప్యతా పాలసీని చూడండి.

ఈ డెవలపర్, మీ డేటాకు సంబంధించి ఈ విషయాలను ప్రకటించారు:

 • వినియోగం ఆమోదించబడిన కేసులు తప్ప, ఇతర సందర్భాలలో థర్డ్-పార్టీలకు విక్రయించబడటం లేదు
 • ఐటెమ్ ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీతో సంబంధం లేని అవసరాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు
 • క్రెడిట్ యోగ్యత తెలుసుకోడానికి లేదా లెండింగ్ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు

సంబంధించినవి

Image Dimensions

5.0(1)

Get current page image dimensions (width x height) from images loaded in the DOM [Document Object Model - img tag]

Measuremate

4.6(40)

The ultimate measuring tool for the web

Page Ruler

3.9(75)

Measure page elements size in pixel with an easy-to-use ruler.

Dimensions

4.1(453)

A tool for designers to measure screen dimensions

Screen Ruler: Measure The Web

5.0(9)

Measure sizes, distances, margins and paddings of any element on any web page.

Element Size Measurement

3.7(6)

A Chrome extension that measures the size of elements when hovering over them.

Grid Ruler

3.7(330)

Create grids and measure their distance easily.

Measure Everything

4.5(34)

Element distance measurement tool.

Safepass: password generator - unique, random, and strong

5.0(2)

SafePass – a unique, strength-driven password generator ensures your passwords are robust and random, offering security for free.

Screen Sizes

4.7(19)

This extension displays grid and measurement overlays for a design grid system.

Measure-it

3.7(37)

Draw a ruler across any webpage to check the width, height, or alignment of page elements in pixels.

Banner Dimensions

5.0(1)

Use the Banner Dimensions tool to accurately measure the pixel dimensions of web elements and distances between elements.

Image Dimensions

5.0(1)

Get current page image dimensions (width x height) from images loaded in the DOM [Document Object Model - img tag]

Measuremate

4.6(40)

The ultimate measuring tool for the web

Page Ruler

3.9(75)

Measure page elements size in pixel with an easy-to-use ruler.

Dimensions

4.1(453)

A tool for designers to measure screen dimensions

Screen Ruler: Measure The Web

5.0(9)

Measure sizes, distances, margins and paddings of any element on any web page.

Element Size Measurement

3.7(6)

A Chrome extension that measures the size of elements when hovering over them.

Grid Ruler

3.7(330)

Create grids and measure their distance easily.

Measure Everything

4.5(34)

Element distance measurement tool.

Google యాప్‌లు