வால்யூம் பூஸ்டர்: அல்டிமேட் சவுண்ட் என்ஹான்சர்
வால்யூம் பூஸ்டர்: அல்டிமேட் சவுண்ட் என்ஹான்சர் தயாரிப்பின் லோகோ படம்

வால்யூம் பூஸ்டர்: அல்டிமேட் சவுண்ட் என்ஹான்சர்

thevolumebooster.com
5.0(

46 ரேட்டிங்குகள்

)
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்

மேலோட்டப் பார்வை

உங்கள் ஆடியோ அனுபவத்தை அதிகரிக்கவும்! வால்யூம் பூஸ்டர் உங்கள் ஒலியை சிரமமின்றி 600% வரை நீட்டிக்கிறது. இப்போது ஒரே கிளிக்கில்…

Elevate your audio experience to unparalleled heights with "Volume Booster: Ultimate Sound Enhancer.” This cutting-edge Chrome extension empowers you to boost your sound up to an astounding 600%, ensuring that whether you're streaming music, watching videos, or participating in online meetings, you'll enjoy superior audio quality that transcends the ordinary. Designed for effortless integration and user-friendly operation, Volume Booster is the ultimate tool for audiophiles and everyday users alike who demand more from their audio experience. Key Features: * Monumental Sound Boost: Effortlessly increase by up to 600%, making every audio moment vivid and immersive. * User-Friendly Interface: A simple, intuitive design allows for easy navigation and adjustment, ensuring your audio enhancement is just a click away. * Seamless Integration: Works harmoniously with all your favorite online platforms, from streaming services to video conferencing tools, enhancing every sound aspect. * Crystal-Clear Quality: Amplify your audio without sacrificing quality. Enjoy richer, fuller audio across all content types. How to Add the Volume Booster Extension: 1) Install Extension: Once you find the extension, click on it to view its details. Then click the "Add to Chrome" button. A pop-up window will appear asking for confirmation to add the extension. 2) Confirm Addition: Click on "Add Extension" in the confirmation dialog. Chrome will download and install the extension automatically. 3) Check for Extension Icon: Initially, the icon of the newly added extension may not be visible in the Chrome toolbar. 4) Open Chrome Extensions Menu: Click on the puzzle piece icon on the top right corner of Chrome. This is the Extensions menu, showing all your installed extensions. 5) Find the Extension: Locate "Volume Booster: Ultimate Sound Enhancer" in the dropdown list. 6) Pin the Extension: Next to the name of the extension, you’ll see a pushpin icon. Click on this icon to pin the extension to your toolbar. When pinned, the icon will appear on the Chrome toolbar for easy access. How to Use the Extension: 1) Open the Extension: Click on the extension icon next to the address bar. This will open the extension popup. 2) Activate Volume Boost: Within the popup, you'll find a slider. Use this control to adjust the audio boost level up to 600% as desired. 3) Enjoy Enhanced Audio: Once you've set your desired sound level, you can start playing audio from any tab. The extension will amplify the audio according to your settings. 4) Adjust as Needed: You can open the extension popup at any time to adjust the sound boost level or turn it off completely. Important Note: Keep the Extension Popup Open: For the Volume Booster to work effectively, make sure not to close the extension popup while you're using it. Closing the popup might revert the audio back to its original level. Simply minimize the popup or move it to the side if needed. Download "Volume Booster: Ultimate Sound Enhancer" today and step into a world where your audio is no longer confined by the limitations of your device. Whether it's elevating the tension in a movie's climax, feeling the bass in your favorite song, or ensuring you never miss a word in important calls, this extension is your key to a vastly improved audio landscape. Why Choose Volume Booster? * Compatibility: Engineered to work seamlessly with the Chrome browser, enhancing audio on any website or web application. * Ease of Use: With a straightforward toggle, instantly boost or normalize your audio levels to suit your listening preferences. * Free to Use: Experience the full suite of features without any cost, making premium audio accessible to everyone. Safety and Quality Assurance: Our commitment to providing a safe, user-friendly experience means Audio Booster operates without interfering with your data or privacy. Enjoy a boost in your audio without any compromises. In a digital age where sound quality is paramount to the online experience, this extension stands out as an essential tool for anyone looking to gain control over their audio environment. Whether for personal enjoyment, professional clarity, or enhancing accessibility, Volume Booster delivers a richer, more powerful audio that truly makes a difference. Installation is simple: Just add this extension to Chrome, click the icon when you need a boost, and adjust to your heart's content. Remember, for optimal performance, keep the extension popup open during use.

5/546 ரேட்டிங்குகள்

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  0.0.3
 • சமீபத்தியது
  6 ஜூன், 2024
 • அளவு
  95.91KiB
 • மொழிகள்
  54 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  வலைத்தளம்
  மின்னஞ்சல்
  volumemasterhelp@gmail.com
 • வணிகர் அல்லாதவர்
  இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள நுகர்வோருக்கு: உங்களுக்கும் இந்த டெவெலப்பருக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தங்களுக்கு நுகர்வோர் உரிமைகள் பொருந்தாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவு சேகரிக்கப்படாது அல்லது பயன்படுத்தப்படாது என டெவெலப்பர் தெரியப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் அறிய டெவெலப்பரின் தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பார்க்கவும்.

பின்வருபவற்றை இந்த டெவெலப்பர் தெரிவிக்கிறார்:

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழல்கள் தவிர்த்து மற்ற சூழல்களில் மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பயனர் தரவு விற்பனை செய்யப்படாது
 • நீட்டிப்பின் முக்கியச் செயல்பாட்டிற்குத் தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகத் தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது
 • கடன் பெறுவதற்கான தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளவோ கடன் நோக்கங்களுக்காகவோ தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது

ஆதரவு

இவற்றையும் நீங்கள் விரும்பக்கூடும்…

Volume Master - தொகுதி கட்டுப்படுத்தி

4.8(35.8ஆ)

600% வரை தொகுதி ஏற்றம்

Sound Booster that Works!

4.8(989)

Sound booster increases volume up to a maximum level in any tab. Volume booster that really works! Amplify sound by up to 500%.

Sound Booster

4.5(485)

Volume Booster that works! Sound booster with bass booster and equalizer, boost it in Youtube, Twitch, Spotify. Volume control

Audio Eq Booster Plus

4.2(6)

Increase audio volume up to 600% from the maximum! Boost your sound

Google ஆப்ஸ்